حواسمان به جنگل باشد

جنگل ها به ما زندگی میبخشند

حواسمان به جنگل باشد

جنگل نخستین دوست بشر است وَ در طول تاریخ، هیچ یک از پدیده ‌های طبیعت به اندازه جنگل در زندگی انسان نقش اساسی و سازنده نداشته است. انسان اولیه، نیازمندیهای روزانه خود را از جنگل بدست می‌ آورد و فقط در پناه جنگل بود که توانست به حیات و تولید نسل خود ادامه دهد.

جنگل‌ها در آیین‌ها و رسوم سنتی، تکریم و تقدیس می شدند و حتی در ادیان باستانی مورد پرستش قرار می‌گرفتند ؛ ولی متأسفانه امروزه عمده ترین قربانیان تمدن بشری و صنعتی شدن، جنگل ها هستند وَ طی چند هزار سال گذشته همانطور که جمعیت انسان افزایش یافته ‌است ، جنگل زدایی و آلودگی جنگل ‌ها نیز با روندی سریع پیش رفته‌ است.
درواقع هرقدر جنگل ها به ما زندگی میبخشند و با تاثیرگذاریِ مثبت در بسیاری از مقوله ها ازجمله : زیبایی مناظر، آب و هوا، بارندگی، جلوگیری از زیان بادهای سخت، حفظ خاک ها، وَ ... به بهبود حیات ما کمک می کنند ؛ برعکس ما بعنوان اشرف مخلوقات ( ! ) ، درجهتِ آسیب رسانی وَ تخریبِ هرچه بیشتر جنگل، از هیچ تلاشی ( ! ) فروگذار نمیکنیم !!!


در آخر از همه مان دعوت میکنم که با جنگل، این زیبایی مطلق مهربان تر باشیم و برای حفظ و نگهداری از آن مضایقه نکنیم 🌳🌲🌴